Njuškam među knjižarama...

Prodaja knjiga online, sve knjige na jednom mestu

Unesite naslov knjige, autora ili ISBN u polje za pretragu iznad i pritisnite "pretraga"
Kliknite "Pronađi najbolju cenu" pored.
Dobijate spisak:
Gde knjiga može da se kupi.
Vremena isporuke
Cena
Da bi ste kupili knjigu, kliknite "Idi na knjižaru"

Aktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju lica

Aktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju lica
Autor Kočović dr Jelena
Godina izdanja 2012
Izdavač: Ekonomski fakultet Beograd
Povez: Brošura
ISBN: 9788640312530
Broj strana: 240
Srpski

Knjižare

O knjizi

Osiguranje je ekonomska institucija, koja pruža ekonomsku zaštitu osiguranicima od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada nastane osigurani slučaj, tj. kada se ostvari rizik. Ono ima više funkcija a njegove osnovne funkcije su: naknada šteta i isplata osiguranih suma kada se ostvari osigurani slučaj, društveno socijalna funkcija i finansijsko akumulatorska funkcija, što je detaljno analizirano u okviru prvog dela knjige. Drugi deo knjige obuhvata objašnjenje specifičnosti osiguranja, a to je naučno zasnovana tehnička organizacija osiguranja bez koje nema modernog osiguranja. Posebna pažnja u okviru trećeg dela knjige posvećena je karakteristikama i vrstama osiguranja lica. Kod osiguranja lica rizik obuhvaćen osiguranjem ostvaruje se na ličnosti osiguranog lica koja se ne može izraziti kroz materijalnu vrednosti (u novcu), tako da se ni šteta koja se ostvari na osiguranom licu (oštećenje zdravlja, povreda, invaliditet, itd.) ne može izraziti u novcu. Cilj osiguranja lica nije naknada štete prouzrokovane osiguranim slučajem, već isplata unapred utvrđene osigurane sume. Za obračun tarifa u osiguranju lica neophodno je poznavanje tehničkih osnova, što je detaljno razrađeno u četvrtom delu knjige: zakon velikih brojeva i teorija verovatnoće. Računske osnove kod obračuna tarifa u osiguranju lica: tablice smrtnosti, obračunska kamatna stopa i troškovi sprovođenja osiguranja predmet su razmatranja u petom delu knjige. Šesti deo knjige obuhvata prikaz detaljnog postupka obračuna tarifa (neto premije) za pojedine različite vrste osiguranja života. Akcenat je stavljen na utvrđivanju tarifa kod osiguranja rente i osiguranja kapitala. Sedmi deo knjige pod naslovom „Obračun tarifa (bruto premija) u osiguranju života” obuhvata sledeća poglavlja: Troškovi osiguravajuće kompanije (akvizicioni, troškovi naplate premija, administrativni troškovi), Jednokratna bruto premija, Godišnja bruto premija. Poslednji, osmi, deo knjige obuhvata analizu obračuna osiguranja na dva života. Knjiga „Aktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju lica” namenjena je studentima osnovnih studija i poslediplomskih studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kao i svim stručnjacima koji se bave poslovima osiguranja.

Komentari

Ocena Molimo unesite komentar:
0.0
(0 komentari) Vaša ocena Vaše ime:
 
Poslednji komentari:
Indeks knjiga